Steun aan mede-christenen in het Heilig Land

 

 

 

Projecten


Het hoofddoel van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is de steun aan de Christenen in het Heilig Land, zowel in morele als in materiële zin. De Ridderorde als geheel draagt bij aan de kosten van het Latijns Patriarchaat, zowel voor de exploitatie als voor investeringen in noodzakelijke voorzieningen. Daarnaast wordt een groot aantal projecten op andere terreinen ondersteund, zoals onderwijs, gezondheidszorg en welzijn.

De zorg voor een kwalitatief goed onderwijs is één van de speerpunten van het Latijns Patriarchaat en het Grootmagistraat. Het Latijns Patriarchaat heeft ruim 40  scholen (kleuter, lagere, middelbare) in Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië met ruim 22.000 leerlingen. Deze scholen hebben niet alleen christelijke leerlingen, circa 30% is moslim. Omdat veel ouders het schoolgeld niet kunnen betalen zijn er jaarlijks aanzienlijke tekorten.

De voor deze projecten benodigde geldmiddelen worden bijeengebracht door eigen bijdragen van leden van de Nederlandse Landscommanderije alsook door actieve fondsenwerving. Wij steunen met name projecten van het Grootmagistraat.

In 2020 is bijgedragen aan de volgende projecten:

Instelling
Support the operation theater with Urology PNL equipment 13.000
Christian University Students Gaza 2020-2024  4.000
Improving safety standards in the school’s science lab, college des freres, Bethlehem  14.100
Emergency assistance to support the elderly at Antonian Charitable Society, Bethlehem  5.000
Emmaus Quabeibeh Nursing program  7.400
House renovation, Bethlehem  33.850
Abu Dis purchase 15 medical beds for the elderly residents  22.500
Mother of mercy clinic for medicine en laboratory suplies, Zerga  15.000
Support Ader’s youth  3.000
Urgent support Italian hospital Amman COVID-19 26.261
Urgent support Italian hospital Kerak COVID-19 3.446
Urgent support Mother of Mercy clinic Zerga COVID-19 815
Grand Magisterium LPJ “Humanitarian Aid 2020-Covid Emergency Fund” 50.000
Humanitarian Fund 50.000
Summercamps 2020 – Kerstactie 2019 60.000
Upgrading of computer labs in several latin patriarchate schools diocese 43.352
Supplying Church Furniture for St. Paul Church in Jubeiha, Jordan 55.350
LP Furniture project Jordan 40.335

Noodhulp covid-19


In ons land hebben in deze coronacrisis oudere en kwetsbare mensen het erg zwaar. En niet alleen zij: ook medici en verpleegkundigen die werken in de zorg, medewerkers bij de politie en in supermarkten zien hun werk aanmerkelijk verzwaard worden. Eens te meer blijkt nu hoe verantwoordelijk hun werk eigenlijk is.

Maar niet alleen in Nederland hebben mensen het zwaar. Ook in het Heilig Land kunnen mensen extra hulp gebruiken zodat hun leven en dat van hun families enigszins door kan gaan. Door covid-19 ontstaan acute crises. Hulp aan hen is zo nodig!

Wat kunt u doen?
In deze Covid-19 tijd kunnen we misschien iets verder kijken dan ons dorp, onze stad, onze parochie. De christenen in het Heilig Land hebben ook uw hulp hard nodig. Voor 5 euro per dag kunt u de noodhulp voor 1 gezin adopteren: 2 kopjes koffie buitenshuis, een biertje of een glas wijn op een terras. Dat kunnen we toch wel missen! Wij roepen u op om een of meer gezinnen in het Heilig Land te steunen. Maakt u alstublieft een bedrag over. Men zal u eeuwig dankbaar zijn. Laat uw hart spreken en weet dat caritas een fundamenteel onderdeel is van ons christelijk geloof. Het Latijns Patriarchaat zal zorgen dat uw bijdrage bij de meest behoeftigen terechtkomt.

Wij danken u hartelijk voor uw financiële steun!

 

 

 

 

 

Leest u voor meer informatie onze extra nieuwsbrief van Stichting Steun Heilig Land, klik hier.

Video noodhulp in verband met covid-19


Fondsenwerving


Voor een blijvende financiële ondersteuning van projecten in het Heilig Land is het werven van geldmiddelen noodzakelijk. Onze  belangrijkste bronnen voor fondsenwerving zijn de leden van de landscommanderije en externe donateurs. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage voor hun lidmaatschap, daarnaast wordt hen gevraagd een bijdrage aan projecten te geven.

Externe donateurs zijn particulieren of organisaties en stichtingen die bereid zijn onze projecten te steunen. Dit kan in de vorm van bijdragen voor specifieke projecten (geoormerkte bedragen) of algemene bijdragen. De van derden ontvangen bijdragen worden gestort op een bankrekening van Stichting Steun Heilig Land, waarvan het bestuur bestaat uit de leden van de kapittelraad van de landscommanderije.

De fondsenwerving geschiedt door de commissie Caritas. Deze commissie zorgt dat de beschikbaar gestelde gelden aan het beoogde doel worden besteed en dat hiervan een betrouwbare schriftelijke verantwoording wordt ontvangen.

Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer bij de ING Bank, NL64 INGB 0005 1117 38 (BIC: INGBNL2A) ten name van Stichting Steun Heilig Land te Wijlre onder vermelding van ‘bijdrage’ en naam van het project. U kunt ook eenvoudig en veilig een donatie doen via iDeal. Klik op de afbeelding hieronder.De Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een kerkelijke instelling en door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw bijdragen als giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie onder schenkingen.

Schenkingen


U kunt op een aantal manieren financieel bijdragen aan projecten van de Ridderorde:

  • een eenmalige gift;
  • een periodieke gift;
  • bij testament.

Alle genoemde vormen worden fiscaal gefaciliteerd.

De Ridderorde is een kerkelijk rechtspersoon die op grond van de groepsbeschikking, getroffen door de Belastingdienst met de rooms-katholieke kerkprovincie, door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat geldt eveneens voor Stichting Steun Heilig Land. Giften aan ANBI’s zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw (belastbaar) inkomen:

  • de giften moeten met schriftelijke bewijzen worden gestaafd;
  • de giften moeten zowel hoger zijn dan € 60 als 1% van het verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek).

Verder is de aftrek van giften beperkt tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen (voor aftrek van de  persoonsgebonden aftrek).

Voor periodieke giften bestaat verder nog de mogelijkheid het gehele geschonken bedrag in aftrek te brengen op uw (belastbaar) inkomen. In dat geval moet u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een gelijkmatig bedrag schenken èn de schenking moet vastgelegd zijn bij notariële akte. Ook onderhandse overeenkomsten, in tweevoud opgesteld, zijn rechtsgeldig. U kunt hiervoor terecht bij uw eigen notaris, maar uiteraard zijn ook wij desgewenst graag bereid u hierover nader te informeren. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar secretariaat@heilig-graf.nl.

Nalatenschap


Door de Ridderorde in uw testament op te nemen, levert u een blijvende bijdrage aan de caritas. Een mogelijkheid is een legaat te bestemmen voor onze caritas, te weten door een bedrag te bepalen dat na uw overlijden wordt uitgekeerd. Een andere mogelijkheid is middels een testament vast te leggen dat de Ridderorde (mede)erfgename wordt van de nalatenschap. Het legaat van een geldbedrag of een erfenis is geheel vrijgesteld van erfbelasting omdat wij de ANBI-status hebben.

Niet alleen het fiscale voordeel van het schenken of nalaten geeft voldoening, maar veel meer nog het plezierige gevoel om bij leven of na de dood medechristenen in het Heilig Land te helpen. Zij, die het al zo moeilijk hebben, zullen u dankbaar zijn!

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen notaris of bij onze penningmeester via het mailadres secretariaat@heilig-graf.nl.

Projectvoorstellen Grootmagistraat


Het Grootmagistraat te Rome bepaalt jaarlijks en na advisering door de Holy Land commission welke projecten in het Heilig Land, al of niet in samenwerking met het Latijns Patriarchaat te Jeruzalem, worden ondersteund. Dit zijn meestal grote projecten waar met name aandacht wordt besteed aan:

  • Humanitaire hulp voor werkgelegenheid, huisvesting en zo nodig eerste levensbehoeften;
  • Ontwikkeling en instandhouding van het onderwijs: het Patriarchaat houdt 45 scholen in stand met in totaal circa 19.000 leerlingen;
  • Steunverlening aan restauratie en instandhouding van religieuze monumenten en objecten: het Patriarchaat telt momenteel 90 priesters en circa 80.000 gelovigen, verdeeld over 70 parochies in vier landen: Israël, de Palestijnse Gebieden, Jordanië en Cyprus.
Projecten open voor donatie

2021
Humanitarian and Emergeny Relief Aid Fund
Pastoral support Programs
GA 272/21: Replacing obsolete Central Cisco switchboard and Telecom Project  for headquarters Latin Patriarchate, Jerusalem, Israel: € 26.387 (beschrijving volgt)

Lopende projecten voorzien van donatie

2021

GA 280/21 : Purchasing a new minivan to support the pastoral activities of the youth in Jordan for a parish in Amman, Jordan: € 20.615 (beschrijving volgt)

2020

GA238-20 Installing an new steel roof above school playground € 50.000
GA211-20 Upgrading of computer labs € 43.352
GA187-19  Summer Camp Activities 2020

Projecten Pontifical Mission for Palestine


Pontifical Mission for Palestina (PMP) is een pauselijke organisatie, kerkrechtelijk zelfstandig, die in 1949 is opgericht door paus Pius XII met als doel hulp te bieden aan Palestijnse vluchtelingen. PMP maakt deel uit van CNEWA (Catholic Near East Welfare Association) en fungeert als hulp- en ontwikkelingsorganisatie voor het Midden-Oosten en heeft vestigingen in Beirut, Jeruzalem en Amman. Het kantoor in Jeruzalem werkt op gebied van project beoordeling en begeleiding nauw samen met onze Landscommanderije Nederland. Met name projecten op sociaal en gezondheidszorg gebied worden door ons ondersteund.

Project renovatie huisjes Bethlehem


Video project renovatie huisjes Bethlehem

error: