Oog voor de ander…

 

 

 

 

 

 

ANBI Status


RSIN: 820448060

Kamer van Koophandel: 76124711

Contactgegevens 

Postadres:            Forel 168, 3824 LE Amersfoort
E-mail:                  secretariaat@heilig-graf.nl

De Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een kerkelijke rechtspersoon.

Doelstelling


Overeenkomstig en met inachtneming van de Constitutie, reglementen en directieven van de Ridderorde streeft de Landscommanderije meer in het bijzonder de navolgende doelstellingen na:

 1. de bevordering van de christelijke levenspraktijk van haar leden;
 2. het ondersteunen en helpen van geestelijke, charitatieve, culturele en sociale werken en instellingen van de Katholieke Kerk in het Heilig Land, speciaal die in– en behorende tot – het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem;
 3. de bevordering en de verbreiding van het geloof in die gebieden en de bevordering van de belangstelling daarvoor bij de christenen in de gehele wereld;
 4. het ondersteunen van de rechten van de Katholieke Kerk in het Heilig Land.

De Landscommanderije houdt zich op grond van haar aard en haar uitgesproken religieuze en charitatieve doeleinden buiten elke beweging en manifestatie met een politiek karakter.

Bestuurssamenstelling


De kapittelraad, het bestuur van de landscommanderije, bestaat uit de volgende personen:

 • J.Th.W. (Jan) Krapels, landscommandeur
 • M.M. (Maaike) Teeuwen, kanselier
 • J.C.M. (Jan) van Lieverloo, secretaris
 • K.H.M. (Kasper) Donners, thesaurier
 • Z.H. Exc. C.F.M. (Ron) van den Hout, grootprior
 • H.W.M. (Henri) ten Have, ceremoniarius ecclesiasticus
 • T.W.M. (Thom) Verlinden, ceremoniarius laicus
 • W.D.J. (Wim) Kremer, raadsheer
 • D.N. (Daniella) Schaub-Van Leuven, raadsvrouwe
 • A.M.H.L. (Annemaaike) Serlier-van den Bergh, raadsvrouwe

De leden van de kapittelraad zijn onbezoldigd. Er is geen personeel in dienst.

Hoofdlijnen van het beleidsplan en verwerving van gelden


Het vermogen en de inkomsten van de landscommanderije worden gevormd hoofdzakelijk door de jaarlijkse bijdrage van de leden. Daarnaast kunnen gelden verkregen worden door verkrijging uit erfstelling, legaat of schenking. Op de jaarlijkse kapittelvergadering wordt de ledenbijdrage voor het komende jaar vastgesteld.
Het bestuur streeft ernaar om minimaal een eigen vermogen/algemene reserve aan te houden die de kosten voor een halfjaar kan dekken.

Met ingang van 2021 is de term ‘algemene reserve’ vervangen door de term ‘continuïteitsreserve’. De oorspronkelijke gedachte achter de algemene reserve wordt hiermee verduidelijkt. De continuïteitsreserve dient als financiële buffer om de voortgang van de activiteiten te financieren bij onverwachte grote tegenslagen of bij beëindiging dan wel afbouwen van de activiteiten. De algemene richtlijnen voor het bepalen van de maximale hoogte van de continuïteitsreserve worden gevolgd. Dat maximum is 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie.
Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld, welke door een registeraccountant wordt gecontroleerd, en van een accountantsverklaring wordt voorzien. De strekking van de verklaring over het jaar 2021 is ongeconditioneerd goedkeurend.

De kosten van de landscommanderije bestaan hoofdzakelijk uit kosten die verbonden zijn met het functioneren van de landscommanderije zoals kosten voor bijeenkomsten en de investituur, huisvesting, communicatie, secretariaat, verzekerings‐ en accountantskosten, en een bijdrage aan de kosten van het grootmagistraat te Rome (hoofdzetel van de Ridderorde). De kosten van pelgrimages worden gedragen door de pelgrims zelf. Een positief saldo van de baten (voornamelijk ledenbijdragen) en de lasten (kosten van organisatie) wordt eveneens voor projecten in het Heilig Land ter beschikking gesteld via Stichting Steun Heilig Land.
In 2021 is tezamen met de Stichting Steun Heilig Land voor € 358.774 voor 14 projecten ter beschikking gesteld (in 2020 € 447.487 aan 16 projecten).

Verslag van de uitgevoerde activiteiten


In 2021 werden drie landelijke bijeenkomsten georganiseerd: ter voorbereiding op Pasen, ter gelegenheid van Kruisverheffing en bij het begin van de Advent. In verband met de Covid-situatie konden bij deze bijeenkomsten slechts een beperkt aantal leden aanwezig zijn. De vieringen waren wel via livestream thuis te volgen.
Daarnaast vond het kapittel (algemene vergadering) op 19 juni 2021 plaats en was er aansluitend een viering waarin de overdracht van het landscommandeurschap plaatsvond. Ook deze bijeenkomsten waren via livestream door de leden thuis te volgen.
“Riddertijdingen“, het informatieblad voor de leden, werd viermaal uitgegeven.

Plannen voor 2022


In 2022 zullen – wanneer de Covid-situatie dit toelaat- wederom landelijke bijeenkomsten worden georganiseerd en het blad “Riddertijdingen” gepubliceerd.
Verschillende pelgrimages zijn gepland: in april een wandelpelgrimage in Noord-Holland en in het najaar naar Rome. Mogelijk dat ook de eerder uitgestelde pelgrimage naar het Heilig Land nog in het najaar van 2022 kan plaatsvinden

AVG

Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Balans per 31 december


Enkelvoudige staat van baten en lasten


 

     2021

in €

2020

in €

                                2021

in €

2020

in €

Organisatie
Vorderingen 18.056 14.834 Bijdrage leden & overige 130.500 149.250
Liquide middelen  224.131 178.875 Kosten organisatie 95.847  122.107
Totaal  242.187
 193.709   Saldo  34.653 27.143
Fondsenweving
Continuïteitsreserve  135.000  50.000 Bijdragen 50.207 55.269
Bestemmingsreserve 5.586  5.726 Bijdrage projecten 90.000
Totaal  140.586
55.726   Saldo  50.207 -34.731
Kortlopende schulden 101.601 137.983 Saldo boekjaar 84.860 – 7.588
242.187 193.709
error: