Oog voor de ander…

 

 

 

 

 

 

ANBI Status


De naar burgerlijk recht rechtspersoonlijkheid bezittende kerkrechtelijke rechtspersoon Landscommanderije van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 46124711. Wij zijn door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het RSIN is 820448060.

Contactgegevens 

Postadres:            Forel 168, 3824 LE Amersfoort
Telefoon:              06 – 5799 2582
E-mail:                  secretariaat@heilig-graf.nl

De Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een kerkelijke rechtspersoon.

Doelstellingen


Overeenkomstig en met inachtneming van de Constitutie, reglementen en directieven van de Ridderorde streeft de Landscommanderije meer in het bijzonder de navolgende doelstellingen na:

 1. de bevordering van de christelijke levenspraktijk van haar leden;
 2. het ondersteunen en helpen van geestelijke, charitatieve, culturele en sociale werken en instellingen van de Katholieke Kerk in het Heilig Land, speciaal die in– en behorende tot het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem;
 3. de bevordering en de verbreiding van het geloof in die gebieden en de bevordering van de belangstelling daarvoor bij de christenen in de gehele wereld;
 4. het ondersteunen van de rechten van de Katholieke Kerk in het Heilig Land.

De Landscommanderije houdt zich op grond van haar aard en haar uitgesproken religieuze en charitatieve doeleinden buiten elke beweging en manifestatie met een politiek karakter.

Bestuurssamenstelling


De kapittelraad, het bestuur van de landscommanderije, bestaat uit de volgende personen:

 • J.Th.W. Krapels (Jan), landscommandeur
 • A.J.A.M. Hupsch-van den Heuvel (Anita), kanselier
 • N.L.H.M. Laane (Norbert), secretaris
 • K.H.M. Donners (Kasper), thesaurier
 • H.W.M. ten Have (Henri), ceremoniarius ecclesiasticus
 • T.W.M. Verlinden (Thom), ceremoniarius laicus
 • W.D.J. Kremer (Wim), lid
 • J.C.M. van Lieverloo (Jan), lid
 • D.N. Schaub-Van Leuven (Daniella), lid

De leden van de kapittelraad zijn onbezoldigd. Er is geen personeel in dienst.

Contact: M.C.M. (Maarten) Hofstee: secretariaat@heilig-graf.nl.

Hoofdlijnen van het beleidsplan en verwerving van gelden


Het vermogen en de inkomsten van de landscommanderije worden gevormd hoofdzakelijk door de jaarlijkse bijdrage van de leden. Daarnaast kunnen gelden verkregen worden door verkrijging uit erfstelling, legaat of schenking. Op de jaarlijkse kapittelvergadering wordt de ledenbijdrage voor het komende jaar vastgesteld.

Het bestuur streeft ernaar om minimaal een eigen vermogen/algemene reserve aan te houden die de kosten voor een halfjaar kan dekken. Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld, welke door een registeraccountant wordt gecontroleerd, en van een accountantsverklaring wordt voorzien. De strekking van de verklaring over het jaar 2020 is ongeconditioneerd goedkeurend.

De kosten van de landscommanderije bestaan hoofdzakelijk uit kosten die verbonden zijn met het functioneren van de landscommanderije zoals kosten voor bijeenkomsten en de investituur, huisvesting, communicatie, secretariaat, verzekerings‐ en accountantskosten, en een bijdrage aan de kosten van het grootmagistraat te Rome (hoofdzetel van de Ridderorde). De kosten van pelgrimages worden gedragen door de pelgrims zelf.

Een positief saldo van de baten (voornamelijk ledenbijdragen) en de lasten (kosten van organisatie) wordt eveneens voor projecten in het Heilig Land ter beschikking gesteld via Stichting Steun Heilig Land.

In 2020 is tezamen met de Stichting Steun Heilig Land voor € 447.487 voor 16 projecten ter beschikking gesteld (in 2019 € 570.780 aan 24 projecten).

Verslag van de uitgevoerde activiteiten


In 2020 werden drie landelijke bijeenkomsten georganiseerd: ter voorbereiding op Pasen, ter gelegenheid van Kruisverheffing en bij het begin van de Advent. In verband met de Covid-situatie konden bij deze bijeenkomsten slechts een beperkt aantal leden aanwezig zijn. De vieringen waren wel via livestream thuis te volgen.

Daarnaast vond het kapittel (algemene vergadering) op 17 juni 2020 plaatsen was er een extra kapittel in verband met de verkiezing van een nieuwe landscommandeur. Ook deze bijeenkomsten waren via livestream door de leden thuis te volgen.

“Riddertijdingen“, het informatieblad voor de leden, werd viermaal uitgegeven.

Plannen voor 2021


In 2021 zullen – wanneer de Covid-situatie dit toelaat- wederom landelijke bijeenkomsten worden georganiseerd en het blad “Riddertijdingen” gepubliceerd.

Verschillende pelgrimages zijn gepland: in juni de Bonifatiuspelgrimage te Dokkum en in het najaar naar Assisi. De overige eerder voor 2021 geplande pelgrimages worden doorgeschoven naar 2022.

Op zaterdag 7 november 2020 worden nieuwe leden in de ridderorde opgenomen tijdens de plechtige investituur in de Sint‐Franciscusbasiliek te Bolsward.

Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Enkelvoudige balans per 31 december


Enkelvoudige staat van baten en lasten


De balans is ontleend aan de jaarrekening die is voorzien van de goedkeurende accountantsverklaring van Share Impact Accountants te Voorburg.

     2020
2019                                 2020
2019
Organisatie
Vorderingen 14.834 2.8752 Bijdrage leden & overige 149.250 151.050
Liquide middelen  178.875 154.668 Kosten organisatie 122.107  134.285
Totaal €  193.709
 157.520   Saldo € 27.143 16.765
Fondsenweving
Algemene reserve  50.000  50.000 Bijdragen 55.269 79.675
Bestemmingsreserve 5.726  13.314 Bijdrage projecten 90.000 100.000
Totaal €  55.726
63.314   Saldo € -34.731  -20.325
Kortlopende schulden 137.983 94.206
193.709 157.520
error: