Het is de taak van iedere christen op te komen voor de kwetsbare medemens en in het bijzonder de minder bedeelden. De Ridderlijke Orde stelt zich tot doel het levende christendom te behouden in het land, waar Jezus zijn aardse leven heeft geleid en zijn opdracht van verlossing heeft volbracht. De Ridderlijke Orde wil daarom in het bijzonder de noden van de christenen in het Heilig Land lenigen met dien verstande dat de projecten, die worden geïnitieerd en ondersteund, ook voor andere groeperingen openstaan.

0
Jaren actief
0
+
Leden wereldwijd
0
Actieve leden Nederland
0
+
Afgeronde projecten

Wie zijn wij


De Ridderlijke Orde is een katholieke organisatie van personen die zich inzetten voor medechristenen in het Heilig Land (Israël, Palestijnse gebieden en Jordanië, de plaatsen waar Christus leefde). Wij zijn een goede-doelen-organisatie voor religieuze, educatieve, medische en sociale projecten aldaar. De Ridderlijke Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een wereldwijde organisatie. Deze brengt jaarlijks € 12 miljoen bijeen voor medechristenen in het Heilig Land.

De Landscommanderije Nederland is de Nederlandse afdeling van deze organisatie. De Nederlandse tak ondersteunt meerdere projecten in het Heilig Land, zowel financieel als door middel van het onderhouden van persoonlijke contacten. Naast dit charitatieve aspect zijn de doelstellingen van de Orde verdieping van spiritualiteit en broederschap. Als goede-doelen-organisatie gaat de geschiedenis van de Orde terug tot 1847, toen deze werd heropgericht door paus Pius IX. De Landscommanderije Nederland werd opgericht in 1954. De Orde maakt onderdeel uit van de R.-K. Kerk. De zetel van de Ridderlijke Orde is gevestigd in Vaticaanstad. Onze naam verwijst naar het lege graf van Christus, als teken van ons geloof in de verrijzenis.

Het lidmaatschap houdt in dat een ieder binnen zijn mogelijkheden actief een bijdrage wil leveren. Leden zijn belijdend katholiek en zetten zich in voor caritas, spiritualiteit en broederschap. Het lidmaatschap is voor ieder lid een persoonlijke aangelegenheid. Men kan zich niet aanmelden, men wordt ervoor uitgenodigd. Onze organisatie heeft in Nederland Stichting Steun Heilig Land die de gelden ter ondersteuning van projecten inzamelt. Donaties zijn altijd van harte welkom!

Klik hier om doorverwezen te worden naar de website van de Stichting Steun Heilig Land.

Inloggen


Geschiedenis van de Ridderorde

De geschiedenis van de Ridderorde situeert zich tegen de achtergrond van de kruisvaarders rond de 12e eeuw. Er zijn echter geen historische bewijzen voor het bestaan van een Ridderorde van het Heilig Graf naast een koorherenorde met dezelfde naam.

Het oudste document dat melding maakt van een wacht rondom het heilig graf dateert uit 1103. Het document werd opgesteld door Boudewijn I, de jongere broer van Godfried van Bouillon. Hierin verleende hij aan de Patriarch volmacht om een wacht van priesters en ridders rond het Heilig Graf op te stellen. Wachters die terugkeerden naar Europa bleven zich als Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem inzetten. Toen door territoriaal verlies het heilig graf niet meer lijfelijk te verdedigen was, bleven de ridders in Europa hun doelstelling trouw met charitatieve en spirituele middelen.  In ons land waren de Ridders van het Heilig Graf vanaf de 15e eeuw actief in de Jeruzalembroederschappen. Dit duurde voort tot de reformatie.

Geschiedkundig gaat het ontstaan van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem terug tot 1496. In dat jaar verleent Paus Alexander VI aan de custos-gardiaan van de franciscaner orde, in zijn functie van vicaris van het bisdom Jeruzalem, de volmacht om pelgrims tot ridder van het heilig graf te slaan.

In 1847 benoemt paus Pius IX monseigneur Joseph Valegra tot Latijns patriarch met onder meer de volmacht om ridders te benoemen. Patriarch Valegra wordt een jaar later hoofd van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. In 1868 geeft paus Pius IX zijn fiat voor het oprichten van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem als overkoepelend ordeverband onder pauselijke signatuur. In 1949 verplaatst paus Pius XII de zetel van de ridderorde naar Rome. Inmiddels telt de orde internationaal 35.000 leden in ruim 50 landen.

Getuigenis van het Heilig  Graf

Pasen is het christelijke feest van opstanding en verlossing uit het ‘uitgehouwen graf’, waarin Jezus na zijn kruisdood te ruste werd gelegd. Op de derde dag vinden zijn leerlingen het graf leeg en een engel bericht over Zijn verrijzenis uit de dood, zoals door profetieën was voorzegd. De verrijzenis van Jezus wijst op de ‘fundamentele waarheid’ van het christelijk geloof: na de dood is er eeuwig leven.

De ridders en edelvrouwen van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem beschouwen zich in overdrachtelijke zin wachters van het heilig graf. Daarom hebben de leden de verplichting om minstens één keer in hun leven een pelgrimstocht te maken naar het land waar Jezus leefde, met als hoogtepunt het bezoek aan de kerk, waarin het heilig graf wordt bewaard. Een pelgrimage legt de basis voor de verdieping van de persoonlijke spirituele beleving en innerlijke verrijking van het leven binnen de ridderorde.

De Ridderorde en haar symbolen

De christelijke religie is rijk aan symbolen. Dit geldt ook voor de eeuwenoude Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. De leden van de Ridderorde noemen zich ridders en edelvrouwen en dragen bij officiële gelegenheden witte (heren) en zwarte (dames) mantels met daarop het vijfvoudige Jeruzalemkruis.

Het kruis is voor de ordeleden het symbool en tegelijkertijd het embleem. Het kruis kent in de christelijke iconografie een lange traditie. Toch is die traditie pas in de 4e eeuw als symbool in de christelijke liturgie, kunst en architectuur ontstaan. Het Jeruzalemkruis is een variant van het zogeheten ‘krukkenkruis’ (een kruis waarvan de vier armen een dwarsstuk dragen).

Het ‘wit’ symboliseert de ‘vreugde’ van die verrijzenis en de hoopvolle belofte tot eeuwig leven. De Verrijzenis is het geheim van Gods lichtkracht. Onder welke moeilijke omstandigheden een mens ook geleefd heeft, de verlossing van aardse zorgen, pijn en leed is aan ieder mens voorzegd.

De wapenfiguur van de Ridderorde heeft de kleur rood op een veld (schild) van zilver. De oudste afbeelding van dit kruis dateert uit de eerste helft van de 13e eeuw. Over de symboliek van het Jeruzalemkruis bestaan verschillende interpretaties. De Ridderorde onderschrijft de interpretatie van de vijf kruisen als de vijf wonden van Christus (Arma Christi). Het middelste en grootste kruis is het symbool van het doorboorde hart, de vier kleine kruisen zijn de symbolen van de wonden in voeten en handen. Bij deze interpretatie past de kleur rood (bloed).

Bij ridderschap wordt gedacht aan wapenuitrusting met schild, harnas, zwaard, speren en andere attributen. De kruisvaarders droegen deze uitrusting voor de strijd in het Heilig Land, nu heeft ze een overdrachtelijke betekenis. Zo staat het schild dat bescherming biedt aan de strijder, voor het geloof in Christus, in veilige overgave en vertrouwen. Het harnas dat het lichaam beschermt met nog de nodige bewegingsvrijheid, staat voor de toepassing van gerechtigheid

main_rond
Logo

Hieronder treft u een overzicht aan van de door ons aanbevolen links en verwijzingen naar gerelateerde websites die de moeite van het bezoeken waard zijn.

error: